Haalbaarheidsonderzoek padel

De eventuele aanleg van padelbanen door TV Prinsenbeek, moet steunen op een positief besluit van de ALV van de vereniging. Op de ALV van 23 september 2020 is besloten, dat daarom eerst een haalbaarheidsonderzoek plaats zal vinden. De definitieve besluitvorming ten aanzien van een eventuele aanleg van de padelbanen staat op de agenda van de ALV van 14 september 2021.

Het haalbaarheidsonderzoek is (juli 2021) nagenoeg afgerond. De eerste resultaten zijn teruggekoppeld aan de leden tijdens een ingelaste ALV op 21 april 2021.

Op 6 juli 2021 is een informatieavond gehouden waar een twintigtal leden aangevuld met enkele omwonenden hun vragen hebben kunnen stellen aan het bestuur en de padelcommissie.

De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken, zijn:

Business case: Mede op basis van een uitgebreid onderzoek c.q. te verwachten groei van het aantal leden, ziet de business case er positief uit en is geen verhoging van de contributie noodzakelijk.

Ligging van de padelbanen: Zeer waarschijnlijk komen eventueel nieuw aan te leggen padelbanen op de locatie van de huidige tennisbanen 12 en 13 en het minibaantje voor de jeugd.

Geluidsoverlast: Nader onderzoek is nog nodig, maar mede door de gekozen locatie (huidige ligging baan 12 en 13) wordt geen extra geluidsoverlast verwacht.

De definitieve besluitvorming ten aanzien van een eventuele aanleg van de padelbanen staat op de agenda van de ALV van 14 september 2021.

Eind augustus zal het rapport c.q. haalbaarheidsonderzoek naar padel beschikbaar zijn voor de leden.

Het onderzoek naar padel richt zich op een aantal zaken. De belangrijkste hebben we hierna nader toegelicht.

Goede informatie naar de leden en geïnteresseerden

Via diverse kanalen, waaronder deze website, Prinsenbeeknieuws en social media, informeren we de leden van TV Prinsenbeek en overige geïnteresseerden over padel en de plannen van TV Prinsenbeek in dit kader. Ook informeren we actief de leden van andere sportverenigingen in Prinsenbeek, zoals Beek Vooruit (voetbal) en HCP (hockey), omdat ervaring leert dat deze leden in verband met de zomer(stop) interesse hebben in een sport ernaast.

Inventarisatie behoeften leden en niet-leden

Er is onderzoek gedaan onder de leden van TV Prinsenbeek, maar ook daarbuiten hebben we gekeken (en blijven we kijken) naar de interesse voor, maar ook weerstand tegen de aanleg van padelbanen bij TV Prinsenbeek.

Er hebben ruim 400 respondenten (471) meegedaan aan het onderzoek.
- Circa de helft van de respondenten (230) is lid van TV Prinsenbeek.
- 67% van deze leden staat in principe positief tegenover de aanleg van padelbanen.
- 2% is tegen de aanleg.
- 241 respondenten zijn geen lid van TV Prinsenbeek. Van deze respondenten geeft de helft aan volledig lid of zomerchallenge lid te willen worden indien er padelbanen worden aangelegd.

Locatie en realisatie

Ook de mogelijke locatie van de padelbanen op ons park maakt onderdeel uit van het onderzoek. We winnen hiervoor advies in bij mogelijke leveranciers van padelbanen. Ten aanzien van zowel de aanleg als de ligging van de padelbanen wordt door het bestuur een voorstel aan de ALV gedaan waarin uiteindelijk (door de leden) hierover wordt besloten.

De business case

We vragen diverse offertes aan bij leveranciers van padelbanen. Daarbij kijken we naar duurzame oplossingen voor een lange termijn business case.

Ook onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn in het kader van subsidies en/of belastingvoordelen vanuit de gemeente Breda en/of de landelijke overheid. Additionele inkomsten als Crowdfunding en baanverhuur worden ook meegenomen in de business case.

Het is de verwachting dat de aanleg van padelbanen zeer waarschijnlijk een positieve invloed heeft op het ledenbestand. Zowel voor wat betreft de uitstroom van bestaande leden als ook de toestroom van nieuwe leden. We zullen leden behouden door de nieuwe uitdaging die padel biedt en uiteraard zal padel ook nieuwe leden aantrekken. Ook verwachten we dat het aantal zomerchallenge-leden door padel zal toenemen. 

Het spreekt voor zich dat we de huidige contributie met de komst van padelbanen niet willen verhogen. Of dat haalbaar wordt uitgezocht en maakt onderdeel uit van het haalbaarheidonderzoek.